Københavns Kommunes logo

Projekter

Læs om de forskellige projekter, som vi aktuelt er involveret i - fx CUSTOM, Dosex, PRO, TværSam og Tidlig Opsporing.

Vi har hele tiden fokus på at udvikle og forbedre tilbuddene til københavnere med type 2-diabetes eller hjertesygdom.

Vi samarbejder derfor med en række aktører i sundhedsvæsenet, forskere og andre interessenter, fx patientforeninger, om forskellige initiativer og projekter.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores projekter.

Læs mere om vores projekter her

CUSTOM (2019-2020)

Udvikling af sundhedspædagogiske værktøjer til mennesker med ikke-vestlig baggrund og type 2-diabetes (CUSTOM - CUlturally Sensitive TOols and Methods for Ethnic Minorities)

I samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagens (SDCC) Afd. for Sundhedsfremme og Forebyggelse har Center for Diabetes udviklet et undervisningskoncept, der kan anvendes til diabetesundervisning målrettet borgere med ikke-vestlig baggrund og type 2-diabetes. Undervisningskonceptet afprøves i 2019-2020.

Samtidig hermed undersøger en forskningsevaluering effekten af redskaberne. Dette sker ved at deltagerne i undervisningen besvarer spørgeskemaer og får foretaget fysiologiske målinger før og efter undervisningsforløb og ved 6 mdr. efter, at undervisningen er færdig.

PRO (2019-2022)

PRO - Brugerinvolvering for personer med diabetes ved hjælp af værktøjet Patientrapporterede oplysninger.

Der er i 2019 udviklet et nationalt spørgeskema til mennesker med diabetes. PRO er et spørgeskema som borgeren udfylder hjemmefra som led i at forberede sig bedre på samtale med sundhedsperson. Besvarelsen danner udgangspunkt for samtalen mellem borger og den sundhedsprofessionelle og sætter fokus på det som er vigtigt for borgeren at få hjælp til.

Som led i samarbejdet med Steno Diabetes Center Copenhagen afprøves spørgeskemaet i Center for Diabetes, almen praksis og på hospital.

Læs mere om PRO (pro-danmark.dk)

Implementeringsguide til PRO

Vi har udarbejdet en sundhedsfaglig guide til implementering af PRO. Her kan du få anbefalinger til, hvordan du kommer i gang med at implementere PRO i kommuner, almen praksis, på hospitaler og sygehuse.

Guiden er udviklet på baggrund af kvalitative interviews med afdelinger og organisationer fra flere dele af landet, der anvender og har erfaring med PRO.

Hent implementeringsguiden (pro-danmark.dk)

Hvis du ønsker at få guiden tilsendt, kan du også kontakte Center for Diabetes

Borgerrejser i sundhedsvæsnet

Hvordan oplever borgere med type 2-diabetes mødet med sundhedsvæsnet, og hvordan ser deres ’rejse’ ud på tværs af sektorer? I hvilken grad kan PRO Diabetes understøtte borgerrejsen? Ny rapport kortlægger, hvordan borgere med type 2-diabetes bedst understøttes i deres tværsektorielle forløb.

Kortlægningen ”Diabetesforløb på langs og på tværs. En kortlægning af borgerrejser i sundhedsvæsenet” giver indsigt i, borgernes møder med sundhedsvæsenet og sætter bl.a. fokus på, hvordan  sundhedsprofessionelle skal være særligt opmærksomme og sikre, at borgerne hjælpes godt videre på deres rejse.

Derudover præsenterer kortlægningen en række anbefalinger til, hvordan det sammenhængende forløb for borgere med type 2-diabetes i alle tre sektorer kan forbedres.

Kortlægningen er udarbejdet af Center for Patientinddragelse på vegne af TværSam, som er et tværsektorielt samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, alment praktiserende læger i København og Center for Diabetes i København.

Læs hele kortlægningen her (regionh.dk)

Video: Se en kort præsentation af kortlægningens tre hovedanbefalinger (video.kk.dk)

Video: Se et eksempel på en typisk borgerrejse gennem sundhedsvæsnet (video.kk.dk)

Dose-ex

Forskningsprojekt: Effekten af træningsmængde på bugspytkirtlens β-celle funktion hos patienter med ny diagnosticeret type 2 diabetes (DOSE-EX): Et randomiseret kontrolleret forsøg.

Dose-ex er et forskningsprojekt som gennemføres af Center for Aktiv Sundhed (CFAS) på Rigshospitalet med Center for Diabetes som afprøvningssted.

Det primære formål med projektet er at undersøge om en træningsmængde, der er større end det anbefalede, i kombination med en kostintervention, udløser en større effekt på funktionen af de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen i patienter med nyligt diagnosticeret type 2 diabetes (dvs. har haft type 2-diabetes i mindre end 6 år).

Dose-ex er et 4-armet kontrolleret lodtrækningsforsøg, hvor deltagerne efter rekruttering placeres i enten en kontrolgruppe eller én af tre forskellige interventionsgrupper. Center for Diabetes rekrutterer deltagere til projektet og bidrager med medarbejderressourcer i form af en diætist og to trænere.

Tværsam (2019-2021)

TværSam – Fælles forpligtende populationsansvar.

TværSam er tværsektorielt fællesskab i København, hvor praksislæger og deres personale mødes med repræsentanter fra Center for Diabetes i Københavns Kommune (CfD) og Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

I daglig tale kaldes gruppen for TværSam og samarbejdet har til formål at styrke populationsansvar og samarbejde om og med mennesker med type 2-diabetes.

I TværSam afholdes vidensdelingsmøder, hvor patientcases og drøftelse af data spiller en central rolle. Deltagerne har fastsat kvalitetsindikatorer og almen praksis har i 2018 og 2019 opgjort deres type 2-diabetes patienter på disse indikatorer. Resultatet af opgørelsen danner basis for fastsættelse af kvalitetsstandarder.

Et grundlæggende princip er en bottom-up tilgang, hvor opbygning af tillid, respekt og relationer er bærende elementer. Dette sker gennem opsætning af fælles mål for patientpopulationen og samarbejdet. Projektet støttes af Sundhedsstyrelsen i perioden 2019-21.

Projektet er blevet tildelt Diabetesforeningens handlingspris.

Læs rapporten og se videoer om TværSam (regionh.dk)

Tidlig opsporing (2019-2021)

Målrettet tidlig opsporing af Type-2 diabetes blandt mennesker i høj risiko for at have diabetes i Københavns Kommune.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne. Formålet med anbefalingerne for målrettet opsporing af type 2-diabetes er at styrke og systematisere indsatsen for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommuner.

I perioden 2019-2021 afprøver Center for Diabetes, i samarbejde med almen praksis og udvalgte enheder i Københavns Kommune, metoder til målrettet opsporing blandt borgere i udsatte boligområder. Disse områder er kendetegnet ved, at der bor mange mennesker med kort uddannelse og lav indkomst.

Målet med afprøvningen er, at det primært er frontmedarbejdere i kommunen, der ser en del af disse borgere i hverdagen, der skal forestå opsporingen. Modellen udvikles derfor i tæt samarbejde mellem forskellige dele af kommunen og almen praksis. Projektet støttes af Sundhedsstyrelsen i perioden 2019-21.

Sammen om Diabetes

Makkerordningen Sammen om Diabetes.

Sammen om Diabetes er udviklet i et samarbejde mellem Center for Diabetes, Københavns Universitet og Diabetesforeningen. Ordningen er skabt som et af flere resultater af samarbejdet mellem forskellige aktører under Cities Changing Diabetes Copenhagen (CCDC) og som et led i partnerskabet med Diabetesforeningen. Ordningen evalueres som led i ph.d.-studie på Københavns Universitet.

I makkerordningen mødes makkerpar, der begge har type 2-diabetes og hvor den ene har særlig behov for støtte i hverdagen.

Ordningen er frivillig og det støttende fællesskab varer ca. 6 mdr. Aktiviteterne bestemmes alene af makkerparret og kan fx være støtte til at gå til lægen eller kommunen, gå ture eller lave mad sammen.

Mentorer der støtter en makker uddannes til at kunne varetage makkerskabet, kan deltage i netværksmøder og modtage sparring og modtager supervision.

Læs mere om Sammen om Diabetes

Fodbold for Hjertet

Fodbold for Hjertet er et motionskoncept til alle voksne motionister og har til formål at hjælpe borgerne til fysisk aktivitet i overgangen fra kommunal rehabilitering til frivilligt idrætsforeningsliv.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns kommune (Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) og Dansk Boldspils Union (DBU).

Målet med projektet er bl.a. deltagerne formår at fastholde deres fysiske aktivitetsniveau efter endt rehabiliteringsforløb i kommunen og at uddanne træningsvejledere blandt centrets medarbejdere, der kan varetage træning, enten i samarbejde med en fodboldklub eller i forbindelse med et rehabiliteringsforløb. 

KK Kompetenceudvikling

Kompetenceløft for sundhedsfagligt personale som arbejder med den ældre borger med diabetes.

Center for Diabetes deltager i udvikling af et uddannelsesprogram målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje samt plejehjem i Københavns Kommune. Initiativet er et samarbejde mellem Center for Diabetes, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Målet er at styrke viden og færdigheder hos sundfagligt personale indenfor diabetesområdet, så de efterfølgende kan varetage rollen som nøgleperson. Nøglepersoner skal bl.a. kunne varetage undervisning af andre sundhedsprofessionelle lokalt. Dermed rustes alle faggrupper bedst muligt til at møde borgeren i praksis. Projektet er i sin forberedende fase.

Forløbsprogrammet for rehabilitering af hjertesygdomme

Forløbsprogrammet for rehabilitering af hjertesygdomme danner den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. 

Hent forløbsprogrammet (regionh.dk)

Brobygningsnotatet supplerer forløbsprogrammet og skal sikre implementeringen i praksispersonalets hverdag. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.