Københavns Kommunes logo

Privatlivspolitik

Center for Diabetes og Hjertesygdomme behandler oplysninger om dig. Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig.

Center for Diabetes og Hjertesygdomme er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Spørgsmål og svar om privatlivspolitikken

Hvilke oplysninger behandler vi?

Center for Diabetes og Hjertesygdomme fører journal og behandler i den forbindelse almindelige og følsomme oplysninger om dig, som du giver os eller vi observerer i forbindelse med dit forløb. Formålet med dit forløb er at hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom.

Det er bl.a.:

  • cpr. nummer, navn og kontaktoplysninger
  • oplysninger om din livsstil, helbred og sygdom
  • oplysninger om socioøkonomiske og familiemæssige forhold
  • Oplysninger fra den henvisning, som center for Diabetes har modtaget fra din egen læge eller hospitalet
  • dine aftaler i centret
  • dine egne ønsker til og mål for forløbet.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Center for Diabetes og Hjertesygdomme bruger oplysningerne til at støtte dig bedst muligt ift. din sygdomssituation. Formålet med behandling af personoplysningerne er:

  • At kunne indkalde dig til et forløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme og tilbyde dig forskellige indsatser, som kan hjælpe og støtte dig i dit liv med din sygdom
  • At kunne sende en besked til egen læge og/eller hospital efter endt forløb, så vedkommende kan følge op og støtte dig i dit videre forløb
  • At kunne kvalitetsforbedre og videreudvikle centrets indsatser.

Hvem modtager og behandler dine personoplysninger?

Det er kun relevante medarbejdere i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, der behandler oplysningerne, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Dine personoplysninger vil blive behandlet af Københavns Kommunes databehandlere. Kommunen har indgået aftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af aftalerne efter gældende regler herom.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Center for Diabetes og Hjertesygdomme indhenter dit samtykke til, at vi efter endt forløb sender en besked til din egen læge og/eller hospital med oplysninger om, hvilke indsatser du har modtaget, og hvordan dit forløb i centret har været. Dette har det formål, at din egen læge bedre kan følge op og hjælpe dig videre ift. din sygdomssituation.

Dine personoplysninger må ikke videregives til andre formål end dette, uden at du informeres og giver særskilt samtykke til det, medmindre anden lovgivning gør, at specifikt samtykke ikke er nødvendigt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger registreret hos Center for Diabetes og Hjertesygdomme vil blive opbevaret i 5 år fra afslutningen af dit forløb. Hvis der bliver skrevet notater ind i journalen efter sidste aftale i centret, opbevarer vi oplysningerne i yderligere 5 år efter dette tidspunkt.

Lovgrundlag

Center for Diabetes og Hjertesygdomme arbejder på grundlag af Sundhedslovens §119 om forebyggende virksomhed, journalføringsbekendtgørelsen samt Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 9, stk. 2, litra b.

Det betyder bl.a. at Center for Diabetes er forpligtet til at føre journal. Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

Dine rettigheder

Om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig.

Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du kontakte Center for Diabetes og Hjertesygdomme.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, dog med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte, og det tjener det formål oplysningerne er registreret for.

Ret til sletning

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil vi som udgangspunkt først kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne jf. bekendtgørelse om journalføring.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.

Dog kan kommunen med henblik på at fastlægge retskrav eller gøre disse gældende, eller for at beskytte personlige interesser eller vigtige samfundsinteresser, fortsat behandle dine oplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktinformation på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune hjælper med at besvare spørgsmål om rettigheder, og hvordan Københavns Kommune behandler dine personoplysninger.

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på kk.dk

Læs om databeskyttelsesrådgiverens rolle på datatilsynet.dk

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se kontaktinformation herunder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren

Borups Allé 177

2400 København NV